حسین جان چه بگویم که بدان وصف شوی!

من بی سروپا که باشم که تو را وصف کنم

حسن جان