سلام.

به زندگی

به عشق

به تمام هستی عالم

به مونس

به گذشت

به محبت

به مادر ومادر

فقط دوستت دارم.کاری برایت نکرده ام.زندگیم فدایت مادر.نفسی فداک.

مادر