مظهر عشق.

احساس والبته حساس

روان مثل اشک

زلال مثل چشمه

مایه آرامش

خلاصه نگاه

حلال غم

پشت وپناه

این ها کوچکی از وسعت توست

 

همسرم.