چند روزی می شود قوه خیال تمام دشت عقلم را تسخیر کرده است دوستانم را به باد تهمت گرفته است از هرطرف به سویشان می بارد.می خواهد درخت دوستی را از زمین دلم پاک کند.

اما می روم تا کنار بکشم این بار برای پیروز شدن فقط کافیست صندلی را خالی کنم شاید درخت دوباره جوانه بزند امید ریشه دواند وخوشبینی بار دهد.

برچسب ها : خاطرات  , شعر این کمترین  ,